Nemocnice sv. Alžběty
Aktualita

Rozhovor s náměstkyní pro lékařskou a preventivní péči o dopadech epidemie Covid-19

Rozhovor s náměstkyní pro lékařskou a preventivní péči o dopadech epidemie Covid-19

Zeptali jsme se MUDr. Ivany Doleželové, náměstkyně pro lékařskou a preventivní péči - Jaká je v nemocnici aktuální situace ohledně Covid-19, jaká opatření nemocnice přijímá, jak se daří v této nelehké době zajistit dostatek personálu a jak epidemie ovlivnila rozvojové plány nemocnice?

Do zdravotnictví velkou silou negativně dopadá opakující se kolísající aktivita coronavirové nákazy od téměř rozvolněného režimu až do stavu pandemie. Nejzávažnějším důsledkem pro zdravotnický provoz je potenciace již dlouhodobého nedostatku odborného personálu napříč odbornostmi a zdravotnickými profesemi společně s opakujícím se dopadem do struktury odborného zaměření provozu. Naše nemocnice reaguje na tyto změny v několika rovinách. Předně zintenzivněním péče o personál nemocnice, jednak v rovině finanční např. nastavením nového mzdového systému, jednak v rovině podpůrné nastavením nových benefitů a bezúročných půjček, tak zavedením psychologické podpory a kaučingu odbornými poradci. V současné době považuje nemocnice péči o personál za prioritní program, vedoucí ke stabilizaci personálu, snížení nemocnosti a ekonomického dopadu nastupující inflace na zaměstnance, což se pozitivně promítá do kvality poskytované péče o naše pacienty.

V rovině ochrany personálu a pacientů před epidemickým rozšířením coronaviru v době sílící infekce zavádíme přísná opatření jak režimová uvnitř nemocnice, tak namířená vůči vnějšímu světu dříve než ukládá Ministerstvo zdravotnictví svými nařízeními, což se nám vrací tím, že máme v současné době v důsledku minimalizovaného rizika nákazy zvenčí jen omezený počet pacientů v karanténě a bez těžkých průběhů nemoci. Zavedli jsme pravidelná očkování proti coronaviru mobilním týmem u pacientů, kteří mají zájem o první, druhou nebo třetí očkovací dávku, což samozřejmě přispívá ke zmírnění závažnosti průběhu případného onemocnění. Náš personál je očkování až na jednotky osob. S ohledem na tato přísná opatření a omezení komunikace pacientů s okolním světem máme zavedené systémy kontaktů mezi pacienty a příbuznými, mezi odborným personálem a příbuznými, a to tak, abychom co nejvíce zajistili informovanost a vyplnili chybějící osobní kontakty.  Pacienti jsou se svými příbuznými v kontaktu cestou speciální telefonické linky pro příbuzné a možností video rozhovorů, nebo cestou předávání balíčků od svých blízkých. Stejné možnosti mají příbuzní ve vztahu k získávání informací o zdravotním stavu. Jsme připraveni předávat  příbuzným fotografie nebo krátká videa s pokroky v léčbě jejich blízkých.  Veškerá opatření a cesty, jak informace získat včas zveřejňujeme na našich webových stránkách i cestou SMS příbuzným, kteří s touto formou komunikace souhlasili.

Pokud se týká budoucnosti. Coronavirová pandemie se svým kolísajícím průběhem zasahuje  do plánů  v oblasti odborného zaměření nemocnice. Chceme být stále v systému zdravotní péče na místě následné péče lůžkové, jen s konkrétnější specializací, pro což vystavujeme a rekonstruujeme personální obsazení i technické a přístrojové vybavení. V letošním roce došlo k výraznému obnovení vybavení pokojů a k četným nákupům přístrojů pro rehabilitace jak ambulantní, tak lůžkovou, včetně zkvalitnění odbornosti  personálu. Jsme připraveni na pacienty s životní a funkční prognózou v poúrazových stavech a nebo po CMP (centrální mozkové příhodě), na pacienty s kognitivními poruchami, kde pokles kognitivní zdatnosti je vyprovokován akutním onemocněním nebo operačním zákrokem. S ohledem na charakter ošetřovacích dnů dle zdravotní pojišťovny je náš lůžkový fond nastaven na pacienty v postakutní fázi onemocnění, nikoliv pro pacienty s převažujícím sociálním důvodem hospitalizace.

Tyto změny, které u nás během posledního roku nastaly však neznamenají, že nehledáme nové pracovníky. Naopak. V krátké budoucnosti se chystáme i navzdory nepříznivým vnějším podmínkám ve financování zdravotnictví naší odbornosti a obecného nedostatku personálu k rozšiřování nemocnice jak v počtu lůžek, tak ve specializaci a kvalitě péče. Nutí nás k tomu stále se zvyšující poptávka po našich službách, a proto s radostí přijmeme každého zdravotnického pracovníka do našeho týmu, který má zájem o inovativní procesy, je kreativní a má zájem pracovat ve prospěch pacientů, odbornosti i firmy. Náš typ péče skýtá velmi široké pole odborných možností, které v našem zdravotním systému zdaleka nejsou využity a některé ještě ani nebyly otevřeny.

 

arrow-right