následná lůžková PÉČE

 
 
 

Aktuální informace pro rodinné příslušníky a blízké našich pacientů

 
 

Obnovení návštěv hospitalizovaných pacientů

 
 1. Osoba se musí prokázat dokladem o absolvování POC testu (antigenní) na Covid-19 nebo PCR testu z oficiálního testovacího místa, oba s negativním výsledkem ne starším 24 hodin nebo
 • osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní nebo
 • osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování, které je písemným potvrzením vydaným alespoň v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v České republice, v jiném členském státě Evropské unie nebo ve státě, který je uveden ve Sdělení Ministerstva zdravotnictví jako země nebo její část s nízkým rizikem nákazy onemocnění covid-19, jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky, které obsahuje údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci subjektu, který potvrzení vydal, že u očkování uplynulo:
i) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,
ii) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo
iii) od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců,

 • Nemocnice sv. Alžběty Na Slupi v současné době nezajišťuje testování.
 • Každá návštěva musí mít po celou dobu pobytu v nemocnici řádně nasazený respirátor třídy minimálně FFP2 nebo KN95 (dětem od 2 do 15 let stačí rouška, vstup nebude umožněn dítěti mladšímu 2 let)
 • U jednoho pacienta můžou být najednou max. 2 lidé
 • Na jednom pokoji může být najednou max. 1 návštěva
 • Na oddělení může být najednou max. 3-4 návštěvy dle velikosti oddělení
 • Návštěva může trvat max. 30 minut, lze ji prodloužit v případě, že návštěvy budou s navštěvovanými venku nebo nenavazují návštěvy další
 • Návštěvní doba je úterý až neděle 14 – 17:30 hodin
 • Dle aktuální epidemiologické situace v nemocnici nelze vyloučit změny ve výše uvedeném
 • V rámci protiepidemických opatření budou informace o zdravotním stavu pacientů ošetřujícím lékařem poskytovány nadále pouze telefonicky nebo e-mailem.
Nutnost rezervace návštěv na oddělení následné lůžkové péče se od 19.6.2021 ruší. Návštěva při příchodu na vrátnici vyplní návštěvní lístek. Vrátný nemocnice dohlídne na plnění podmínek návštěv vzhledem k protiepidemickým opatřením. Při příchodu na oddělení předá návštěva vstupní lístek sestře ve službě.

 

Zasílání balíčků pro pacienta

 
Dovolujeme si Vám nabídnout možnost přinést balíčky svým blízkým, kteří jsou hospitalizováni v naší nemocnici.

Je možno doručit jídlo v originálním omyvatelném obalu, zabalené ovoce, pití v originálním omyvatelném obalu, originálně balené hygienické potřeby, dopis, novou knihu nebo nový časopis. Vše v přiměřeném množství. Do balíčků nevkládejte cennosti ani mobilní telefony. Pokud cennosti potřebujete pacientovi doručit, kontaktujte sociální pracovnici nemocnice.

Balíček prosím označte jménem pacienta a oddělením, kde je pacient hospitalizován. Bez tohoto označení nebude balíček doručen. Nechejte na určeném místě v provizorní vrátnici denně do 19:00. Upozorňujeme, že personál oddělení balíčky na recepci vyzvedává až v průběhu večera v momentě, kdy mu to provoz umožňuje. Nemocnice nepřebírá za obsah či ztrátu balíčků odpovědnost.
 

 

Základní informace o naší péči a službách

 
 
 
 

Spektrum našich pacientů:

 
Na oddělení jsou přijímáni geriatricky křehcí pacienti po prodělaných akutních onemocněních, kteří vyžadují komplexní zdravotně-ošetřovatelskou péči, nedostupnou v jejich dosavadním prostředí (domov, zařízení sociální péče).
 

Náš cíl:

 
Naším cílem je dosáhnout takového zdravotního stavu pacienta, který mu umožní návrat do jeho původního prostředí v co nejvyšší míře samostatnosti při udržení maximálně možné kvality života.
 

Nemocnice poskytuje svým pacientům:

 
 • přes 100 lůžek následné léčebné péče a pobytových sociálních lůžek
 • kvalitní lékařskou péči 24 hodin denně nadstandardně zajištěnou čtyřmi odbornými lékaři
 • léčebně ošetřovatelskou péči k doléčení překladem z akutních oddělení interních i chirurgických oborů
 • rehabilitační péči nemocných širokým týmem profesionálních a empatických fyzioterapeutů, ergoterapii
 • péči o pacienty po úrazech, operacích, amputacích, dekompenzacích interních, nebo neurologických nemocí
 • odbornou ošetřovatelskou péči o nemocné s chronickým onemocněním
 • antidekubitní péči, léčbu chronických ran a jejich prevenci
 • zajištění konziliárního vyšetření v odborných ambulancích

 
 
 
 
 
 

Dále zajišťujeme:

 
 
 

Spolupracujeme s:

 
 
 

Zpoplatněné služby:

 
 
 
 
 
 
 
 • sociální péči a odborné sociální poradenství (praktické informace k přijmu pacienta, přeposílání důchodu, příspěvek na péči, kontakty a doporučení na následné terénní či pobytové sociální služby)
 • péči nutričního terapeuta
 • duchovní péči - nemocniční kaplan (empatický rozhovor, modlitba, svátosti, bohoslužba)
 • služby poradce paliativní péče
 • služby poradce pro pozůstalé


 
 
 
 • Dobrovolníky v oblasti sociální a duchovní péče
 • Následnými sociálními zařízeními
 • Domácí péčí
 
 
 
 • Manikúra
 • Pedikúra
 • Kadeřník
 
Službu lze objednat u staniční sestry daného oddělení nebo sociálního pracovníka, který řeší i platbu služby, pokud má pacient složenou hotovost v trezoru.