Nemocnice sv. Alžběty

Jak nás můžete podpořit

Jak nás můžete podpořit?

  • Finanční pomocí
  • Materiální pomocí
  • Dobročinnou závětí
  • Dobrovolnickou činností
  • Jinou pomocí

 

Nemocnice je oprávněna přijímat dary v souladu s ust. § 2055 a násl. OZ.

Finanční dar můžete poskytnout:

  1. V hotovosti
  2. Převodem - číslo účtu darů a dotací1387885783 / 2700 Variabilní symbol:1207

 

Nemocnice sv. Alžběty Na Slupi je nestátní církevní zdravotnické zařízení, a proto je podpora od státu mnohem menší než ve státních zařízeních. Bez vícezdrojového financování bychom se neobešli. Jeho hlavní složkou jsou samozřejmě příjmy od zdravotních pojišťoven za vykázanou léčbu a poplatky za pobyt od pacientů. Ty však nestačí pokrýt investiční potřeby v minulosti zanedbané nemocnice. Nemocnice se také snaží zpříjemnit často i několika měsíční pobyt pacientů u nás různorodými aktivitami, zútulnit prostory pobytu, pomoci opuštěným pacientům či poskytnou duchovní podporu potřebným. Na toto vše se snažíme získávat další finanční podporu formou grantů, dotací a fundraisingem.

Nemocnici za pomoci externích zdrojů chceme rozvíjet tak, aby poskytovala komplexní zdravotnické služby, pacientům zajistila vysoce kvalitní lékařskou a duchovní péči v příjemném a důstojném prostředí klášterního areálu, lékařům a personálu nabídnula vlídné pracoviště poskytující moderní zázemí pro péči o nemocné.

 

Jsme vděční za jakýkoli věcný nebo finanční dar či pomocnou ruku dobrovolníka, to vše pomáhá naší nemocnici naplnit její poslání.

arrow-right