Nemocnice sv. Alžběty

Rozšířená rehabilitace: Fyzioterapie, Ergoterapie, Aktivizace

Rehabilitace na odděleních následné péče (RHB) je nedílnou součástí komplexní léčby našich pacientů. Cílem RHB péče je zlepšení funkčních schopností pacienta vedoucích ke zlepšení soběstačnosti a komunikace s okolím.

 

Veškerá RHB a aktivizace pacientů je prováděna denně vyjma víkendů a svátků v individualizovaném nebo skupinovém režimu týmem rehabilitačních pracovníků skládajícím se z fyzioterapeutů, ergoterapeutů a instruktorů zdravotní tělesné výchovy.

Principem je vystavění individualizovaného léčebného rehabilitačního, ergoterapeutického programu s nácvikem dovedností na základě specializovaných vyšetření a funkčních testů. Podle závažnosti fyzických hendikepů a mentálních možností absolvují pacienti RHB jedenkrát nebo dvakrát denně, a to formou individuálního cvičení nebo skupinové terapie.

Fyzioterapie

Fyzioterapeut na základě provedených vyšetření sestaví pracovní program, a ještě před zahájením léčby sděluje pacientovi způsoby a formy možné RHB. V průběhu léčby pak vede rehabilitovaného pacienta ke správným pohybovým stereotypům.

 

K RHB jsou používány formy cvičení, a nebo přístrojová RHB technika dle požadované zátěže a potřeb pacienta:

 • Individuální léčebný tělocvik:

  skládá se z aktivního nebo pasivního cvičení, respirační fyzioterapie (dechová gymnastika), cvičení s pomůckami a nářadím, nebo z kondičního cvičení a provádí se za účelem prevence a znovuobnovení funkcí organizmu (zvýšení rozsahu pohybu a svalové síly).

 • Manuální terapie, tzv. Techniky měkkých tkání:

  optimalizují vlastnosti měkkých tkání s cílem protáhnou kožní řasu a fascie (svalové obaly). Nejde o masážní techniku, ale o manuální terapii, u které fyzioterapeut uvolňuje svalové spasmy, odstraňuje bolestivé reflexní změny a zvyšuje pohyblivost kloubů. Technika se využívá i u péče o jizvu.

 • Nácviky vertikalizace a chůze, nácviky přesunů a mobility na invalidním vozíku

  s ohledem na aktuální diagnózu.

 • Přístrojová terapie:

Motren - přístroj je využíván k pasivnímu, asistovanému i aktivnímu cvičení dolních a horních končetin. Díky propojenému pohybu končetin se na přístroji nacvičí také potřebná koordinace pohybu celého těla. Výhodou přístroje je schopnost reagovat na případné spasmy v končetinách.

Motodlaha - přístroj pro pasivní pohybovou terapii používající se během první fáze rehabilitace po zranění či operaci kloubů dolní končetiny. Motodlaha opakovaně pohybuje kloubem pacienta v rámci předdefinovaného rozsahu pohybu. Každodenní cvičení tak zvyšuje zpočátku omezený rozsah pohybu daného kloubu. Pasivní pohybová terapie zajišťuje bezpečné cvičení během fáze hojení a regenerace tkáně, snižuje pooperační bolesti a minimalizuje riziko zánětu.

Přístrojová lymfodrenáž - přístroj se užívá při léčbě otoků jakéhokoliv původu. Lymfatické drenáže působí na lymfatický systém, který je tvořen mízními cévami a uzlinami. Přístrojová lymfodrenáž stlačuje končetinu a vyvolává tlakové vlny, které se snaží obnovit jak lymfatický, tak žilní systém.

 • fyzikální terapii

Biolampa podporuje vlastní regenerační procesy těla a napomáhá u zmírnění bolesti, řešení kožních problémů, léčbě ran (bércové vředy, dekubity, kožní defekty), pozitivně působí na léčbu alergií a astmatu.

 

Ergoterapie 

Ergoterapie je rehabilitační obor, který se snaží u člověka s postižením (fyzickým či psychickým) dosáhnout co nejvyšší kvality života pomocí smysluplné činnosti. Nejvíce indikovanými k této formě RHB jsou pacienti s neurodegenerativními onemocněními (kognitivní poruchy, parkinsonismus...), kde se ergoterapeut snaží společně s pacientem zachovat nebo zlepšit základní denní schopnosti a soběstačnost, včetně myšlení, paměti a dovednosti komunikace. Dalšími indikacemi jsou pacienti po operacích mozku a cévních mozkových příhodách, kdy je potřeba znovu naučení základních denních činností, včetně řeči apod.

 

Ergoterapeut na základě provedených funkčních vyšetření nastavuje individuální výcvikový program pro konkrétního pacienta, se kterým denně provádí:

 • trénink všedních denních činností

  (hygiena, oblékání, jedení a pití, toaleta)

 • terapii ruky

  (jemná motorika - jedná se o postupné zdokonalování jemných pohybů rukou, uchopování a manipulace s drobnými předměty)

 • trénink kognitivních funkcí

  odborně vedené procvičování mozkových schopností

 

Ergoterapeut taktéž doporučuje vhodné kompenzační pomůcky nebo výcvikové materiály, nebo úpravy domácího prostředí, aby odpovídalo potřebám a zejména možnostem pacientů s hendikepem.

 

Instruktor zdravotní tělesné výchovy

Certifikovaný cvičitel je dalším odborným pracovníkem v RHB týmu, který realizuje dle RHB a ergoterapeutického plánu:

 • Aktivizaci

  – jejím cílem je rozvíjet a udržovat schopnosti pacienta, ať se jedná o komunikaci, pohyb nebo myšlení. Podporuje pacientovu soběstačnost a jeho zapojení do společnosti.

 • Nácvik vertikalizace a chůze

 • Individuální nebo skupinové kondiční cvičení 

  - udržuje a rozvíjí pohybové schopnosti a dovednosti. Cviky jsou zaměřeny na procvičení jednotlivých svalů a kloubů. U cvičení se postupně zvyšuje zátěž, čím se rozvíjí základní složky zdatnosti.

Veškerá rehabilitace na lůžkovém oddělení probíhá na základě indikace ošetřujícího lékaře.

 

Účinnost a efekt RHB jsou velmi závislé na závažnosti zdravotního postižení pacienta a jeho chronických onemocněních, se kterými k nám vstupuje, na jeho věku a zejména na aktivní spolupráci pacienta při výkonu jednotlivých cvičení.

 

Během RHB na našem oddělení používají pacienti námi zapůjčené RHB a kompenzační pomůcky. V případě, že pacient potřebuje kompenzační pomůcky i po odchodu z naší nemocnice, doporučuje fyzioterapeut vyšetření u RHB lékaře ke zvážení vhodnosti a předpisu konkrétní kompenzační pomůcky pro konkrétního pacienta (chodítka, berle, mechanické invalidní vozíky, polohovací pomůcky). Pacient odchází do domácí péče s poukazem na kompenzační pomůcku.

 

Kontrolovat průběh a obsah RHB cvičení může sám pacient, a i jeho blízcí v tabulce u lůžka pacienta. Bližší a podrobnější informace o probíhající RHB získává pacient při denním kontaktu s fyzioterapeutem. Jeho příbuzní a blízcí mohou informace získat při osobních návštěvách v konzultačních hodinách přímo s fyzioterapeuty.

 

 

Co znamená ROZŠÍŘENÁ REHABILITACE?

 • Dostatek kvalifikovaného RHB personálu
 • Diagnostické systémy ke zjištění individuálního hendikepu pacienta
 • Kontrolní systémy k pravidelné monitoraci úspěšnosti RHB
 • Individuálně nastavená RHB
 • Technické vybavení RHB přístroji
 • RHB 1x - 2x denně
 • RHB individuální a skupinová
 • Spolupráce lékařského, ošetřovatelského a RHB týmu a jasně nastavený spolupodíl jednotlivých profesí na zlepšování zdravotního a funkčního stavu pacienta
 • Technické vybavení oddělení, včetně kompenzačních pomůcek
 • Kvalifikovaný ošetřovatelský personál se zaměřením na prevenci dekondice, imobilizačního syndromu s jeho komplikacemi
 • Vyšetřovací a léčebné možnosti v rozsahu, odpovídajícím moderní medicíně následné péče a geriatrie

Všechny výše jmenované parametry naše nemocnice splňuje a využívá v denní praxi při léčbě našich pacientů.

O komplexním léčebném přístupu k našim pacientům podávají individuálně informace  lékaři,  staniční sestry a RHB pracovníci v době určeného ke konzultacím.

 

crossarrow-right