Nemocnice sv. Alžběty

Podání a vyřizování stížnosti

Pokud jste nespokojeni s kvalitou poskytování zdravotních služeb nebo jiných činností souvisejících se zdravotními službami, obraťte se na Ilonu Francovou na e-mail: ilona.francova@alzbeta.cz

 

Nespokojenost je rovněž možné vyjádřit prostřednictvím stížnosti podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejího poskytování.

Stížnost může podat:

  • pacient
  • zákonný zástupce pacienta
  • osoba blízká v případě, že pacient tak nemůže učinit s ohledem na svůj zdravotní stav nebo pokud zemřel, nebo
  • osoba zmocněná pacientem.

Náležitosti stížnosti

Stěžovatel ve stížnosti vedle detailního popsání předmětu stížnosti uvede své jméno a příjmení, datum narození, kontaktní adresu pro doručování (poštou) a podpis. Osoba, která podává stížnost, má povinnost prokázat svou totožnost a skutečnost, že je oprávněným stěžovatelem.

Podání stížnosti

  • zasláním na adresu Nemocnice sv. Alžběty Na Slupi, s.r.o. Na slupi 448/6, Nové Město, 128 00 Praha 2
  • osobním doručením na recepci nemocnice
  • zasláním elektronicky na adresu ilona.francova@alzbeta.cz

Písemnou stížnost lze také předat službu konajícímu zdravotnickému pracovníkovi (lékař nebo sestra) daného oddělení.

Stížnost lze podat také ústně ve stanoveném termínu po předchozí dohodě s manažerem vzdělávání, řízené dokumentace a interního auditu. O ústně podané stížnosti sepsán se stěžovatelem záznam, který splňuje náležitosti stížnosti. Sepsaný záznam parafuje stěžovatel i zapisovatel.

Vyřízení stížnosti

Stížnosti vyřizují vedoucí zaměstnanci nemocnice v součinnosti s  příslušnými zaměstnanci nemocnice.

Zaměstnanec vyřizující stížnost je povinen navrhnout stěžovateli ústní projednání stížnosti, pokud je to s ohledem na charakter stížnosti vhodné.

Stížnost musí být vyřízena do 30 dnů od jejího obdržení. Tato lhůta může být odůvodněně prodloužena o dalších 30 dnů. Jde-li o stížnost, k jejímuž vyřízení je nemocnice nepříslušná (např. náleží jinému poskytovateli zdravotních služeb či zdravotní pojišťovně), je povinna ji do 5 dnů ode dne jejího obdržení postoupit věcně příslušnému subjektu. O prodloužení lhůty a postoupení stížnosti nemocnice stěžovatele informuje.

Podání stížnosti nesmí být osobě, která ji podala, nebo pacientovi, jehož se stížnost týká, na újmu.

Další práva stěžovatele

Stěžovatel má právo nahlížet do stížnostního spisu a pořizovat z něho kopie na vlastní zařízení či za poplatek za pořízení kopie dle platného ceníku nemocnice. Nahlížet do stížnostního spisu lze ve stanoveném termínu po předchozí domluvě s recepcí nemocnice.

Pokud stěžovatel s vyřízením stížnosti nesouhlasí, může podat stížnost příslušnému správnímu orgánu, který nemocnici udělil oprávnění k poskytování zdravotních služeb. Tímto správním orgánem je Magistrát hlavního města Prahy, Odbor zdravotnictví, adresa: Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1. Zároveň uvede důvody nesouhlasu s vyřízením stížnosti nemocnicí.

Právo podat stížnost podle jiných předpisů není těmito pravidly dotčeno.

Osobou blízkou je příbuzný v řadě přímé, sourozenec a manžel, partner podle jiného zákona upravujícího registrované partnerství; jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném se pokládají za osoby sobě navzájem blízké, jestliže by újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá důvodně pociťovala jako újmu vlastní. Má se za to, že osobami blízkými jsou i osoby sešvagřené nebo osoby, které spolu trvale žijí.

arrow-right