Nemocnice sv. Alžběty

Informace pro pozůstalé

Vážení pozůstalí,

přijměte prosím od Nemocnice sv. Alžběty Na Slupi upřímnou soustrast nad úmrtím vašeho blízkého.

Rádi bychom Vám zde sdělili několik důležitých informací, které Vám mohou pomoci se orientovat v této nelehké chvíli.

Informace o úmrtí

O úmrtí pacienta je vždy informována osoba blízká, nebo jiná osoba uvedená ve zdravotnické dokumentaci zemřelého. Nezbytné informace týkající se úmrtí pacienta podává ošetřující lékař oddělení, kde k úmrtí došlo.

 

Nakládání s pozůstalostí

  1. Věci osobní potřeby

Dle platných právních předpisů mohou být osobě blízké po předložení občanského průkazu předány věci osobní potřeby - oblečení, obuv, hygienické potřeby, knihy a časopisy, potraviny, kompenzační pomůcky (brýle, naslouchátka, berle, hůl, snímatelné zubní náhrady apod.), hotovost do 1000 Kč. Tato pozůstalost bude předána příbuzným v řadě přímé, tj. předci a potomci, jiným osobám v poměru rodinném či obdobném (sourozenci, manžel, registrovaný partner aj.) nebo osobám blízkým zemřelého. Převzetí věcí stvrzuje pozůstalý svým podpisem, přičemž při předání uvede číslo občanského průkazu, telefonický kontakt a vazbu k zemřelému. Pozůstalý obdrží kopii předávacího protokolu.

 

Vydání věcí osobní potřeby:

Probíhá po předchozí domluvě na příslušném lůžkovém oddělení, na kterém byla osoba hospitalizovaná staniční sestrou nebo pověřeným personálem.

Kontakt: Telefonní čísla jednotlivých oddělení jsou uvedena v záložce Kontakty

 

  1. Cennosti a finanční hotovost

Cennosti, předměty ze žlutého či bílého kovu, šperky, finanční hotovost nad 1000 Kč, platební/kreditní karta, vkladní knížky, cenné papíry (směnky, šeky), klíče; hodinky, televize, osobní počítače, mobilní telefon, notebook, tablety a ostatní předměty větší hodnoty než 1000 Kč se dle zákona nevydávají, protože se stávají předmětem dědického řízení a jsou uloženy v depozitu nemocnice. Lze je vydat pouze na základě rozhodnutí soudu opatřeného doložkou právní moci, nebo na základě žádosti notáře činného v řízení o dědictví po zemřelém.

 

Vydání cenností a peněžní hotovosti pozůstalým na základě rozhodnutí soudu:

Probíhá po předchozí telefonické domluvě v pracovní dny na účetním oddělení nemocnice.

Kontakt: Ing. Helena Poláchová – záložka Kontakty

 

  1. Osobní doklady

Osobní doklady se ze zákona nevydávají, jsou uloženy v depozitu a bez zbytečného odkladu se odevzdávají Obvodnímu úřadu MČ Praha 2 - Oddělení matriky.

 

List o prohlídce zemřelého. Osoba zajišťující pohřbení.

List o prohlídce zemřelého obdrží přebírající v momentě předání pozůstalosti. Osoba zajišťující pohřbení předá list pohřební službě, kterou si zvolí k zajištění pohřbu.

 

Úmrtní list

Nemocnice odevzdá občanský průkaz zesnulého/é Obvodnímu úřadu městské části Praha 2 – oddělení matriky – úmrtí (Úřad městské části Praha 2, nám. Míru 20, 120 39 Praha 2, 1. patro, kancelář č. 107, úřední hodiny: pondělí a středa  8:00–12:00, 13:00–17:30), která vydá do 30 dnů úmrtní list. Pracovnice matriky zašle úmrtní list do bydliště pozůstalých a České správě sociálního zabezpečení, která zastaví výplatu důchodu. Pracovnice matriky zároveň informuje příslušný soud (dle trvalého bydliště zesnulého/é) o úmrtí. Daný soud ustanoví notáře, který vyřizuje dědictví a sám kontaktuje pozůstalé.

 

Poplatky za uchování těla zemřelého

Postup při úmrtí stanoví zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví. V případě, že došlo k úmrtí ve zdravotnickém zařízení, hradí náklady spojené s uložením těla zemřelého toto zdravotnické zařízení po dobu 48 hodin od úmrtí. Náklady spojené s uložením těla po uplynutí této lhůty a s jeho převozem nebo s jeho uložením po uplynutí této doby u jiného subjektu hradí ten, kdo sjednává pohřeb.

 

Pohřeb, zádušní mše

V přilehlém klášterním kostele Panny Marie Bolestné u alžbětinek, která sousedí s naší nemocnicí, je možné po domluvě s duchovním správcem zajistit pohřeb i zádušní obřad.

arrow-right