Nemocnice sv. Alžběty

Ochrana oznamovatelů - whistleblowing

Nemocnice sv. Alžběty Na Slupi, s.r.o. zavedla tzv. vnitřní oznamovací systém, který určitým osobám umožňuje oznamovat podezření o možném protiprávním jednání, a to v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „zákon o ochraně oznamovatelů“) a směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie. Níže se uvádí základní pravidla a podmínky podávání a postupu posuzování oznámení o možném protiprávním jednání, podmínky poskytování ochrany osobě, která oznámení učinila, jakož i zajištění nápravy a evidenci řešení oznámení. Bližší informace jsou uvedeny ve vnitřní směrnici o řešení oznámení. Hlavním cílem ochrany oznamovatelů je umožnit odhalovat protiprávní jednání odehrávající se na pracovišti nebo při výkonu pracovní (či jiné obdobné) činnosti, o kterých zaměstnanci a osoby v podobném postavení za normálních okolností zaměstnavatele nebo příslušné státní orgány neinformují, a to zejména ze strachu ze ztráty zaměstnání či jiného postihu.

Hlavním cílem ochrany oznamovatelů je umožnit odhalovat protiprávní jednání odehrávající se na pracovišti nebo při výkonu pracovní (či jiné obdobné) činnosti, o kterých zaměstnanci a osoby v podobném postavení za normálních okolností zaměstnavatele nebo příslušné státní orgány neinformují, a to zejména ze strachu ze ztráty zaměstnání či jiného postihu

Oznámení
Oznámením se rozumí ústní či písemné oznámení fyzické osoby, jehož obsahem jsou informace o možném protiprávním jednání, o jehož spáchání se oznamovatel dozvěděl v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností pro Nemocnici sv. Alžběty. Oznámení nejsou stížnosti podle zákona o zdravotních službách.

Oznamovatel
Každá fyzická osoba, která oznámí nebo zveřejní informace o porušení právních předpisů, jež získala v souvislosti s činnostmi souvisejícími s prací. Oznamovatelem mohou být zaměstnanci Nemocnice sv. Alžběty Na Slupy, s.r.o., uchazeči o zaměstnání, stážisté, osoba pracující na dohodu, smluvní dodavatelé nemocnice zajišťující plnění dodávek, služeb, stavebních prací nebo obdobného plnění a jejich zaměstnanci.

Co se oznamuje
Obsahem oznámení jsou informace o možném protiprávním jednání, ke kterému mělo dojít v Nemocnici sv. Alžběty Na Slupi, s.r.o., přičemž toto protiprávní jednání:

  • má znaky trestného činu, nebo
  • má znaky přestupku, za který zákon o ochraně oznamovatelů stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč, nebo
  • porušuje zákon o ochraně oznamovatelů nebo porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblastech vymezených v § 2 odst. 1 písm. d) zákona o ochraně oznamovatelů.

Vnitřní oznamovací systém
Oznamovatel podává oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému výhradně příslušné osobě Mgr. Ing. Josef Svoboda, Ph.D., e-mail wsbl@alzbeta.cz, tel. +420 221 969 356   Osobou přijímající oznámení v nepřítomnosti příslušné osoby je Jiří Peclinovský, tel. +420 221 969 379, e-mail: jiri.peclinovsky@alzbeta.cz

Oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému může oznamovatel učinit písemně, ústně a na jeho žádost i osobně.

  1. a) Oznámení podané písemně – Oznamovatel může učinit písemné oznámení:
  • v listinné podobě poštou na adresu Příslušné osoby, listinná podání musí být řádně označena „Důvěrné, pouze k rukám příslušné osoby…“,
  • v elektronické podobě e-mailem na vyhrazenou e-mailovou adresu Příslušné osoby wsbl@alzbeta.cz, ke které nemá přístup žádná jiná osoba,
  • v listinné podobě osobně do speciálně označené schránky pro přijímání a řešení Oznámení v rámci Společnosti, dostupný na adrese Na slupi 448/6, Nové Město, 128 00 Praha 2, v přízemí budovy nemocnice na chodbě za vstupní vrátnicí.
  1. b) Oznámení podané osobně – Oznamovatel učiní oznámení ústně po předchozí dohodě dle časových možností a dostupnosti příslušné osoby, v době její nepřítomnosti po předchozí dohodě dle časových možností a dostupnosti s osobou přijímající oznámení. Je-li oznámení učiněno ústně na základě osobního rozhovoru, je příslušná osoba povinna pořídit písemný záznam o podaném oznámení.

Externí oznamovací systém
Oznamovatelé mohou podat oznámení i prostřednictvím externího oznamovacího systému Ministerstva spravedlnosti. Přímé podání lze učinit přes formulář Ministerstva spravedlnosti  

Poučení o vědomě nepravdivém oznámení
Fyzická osoba, která podá vědomě nepravdivé oznámení, se může dopustit přestupku či porušení jiných právních předpisů. Za podání vědomě nepravdivého oznámení lze uložit pokutu až do výše 50 000 Kč.

arrow-right