Nemocnice sv. Alžběty

Léčba chronických ran a jejich prevence

Naše nemocnice věnuje léčbě chronických a nehojících se ran značnou pozornost a přistupuje ke komplexní terapii nehojících se ran s vynikajícími výsledky.

Nehojící se rána znamená pro pacienta kromě trvalé bolesti a vyčerpávání organizmu i významnou psychickou zátěž a sociální izolaci.

Nejčastější příčinou komplikovaného hojení operační rány je infekce. Naprostá většina infekcí pooperační rány je vyvolána mikroorganismy, které byly v organismu přítomny již před vznikem infekce a možná i před operačním zákrokem.

Vznik infekce v pooperační ráně podporuje:

• věk
• stav výživy pacienta
• připravenost imunitního systému
• základní a přidružená onemocnění
• chronická celková léčba
• psychický stav nemocného

V seniorském věku jsou všechny tyto podporující faktory významně rozvinuté. S nárůstem věku stoupá počet poruch výživy (podvýživa nebo malnutrice s obezitou), klesá funkčnost imunitního systému, stoupá počet chronických onemocnění a stoupá počet léků, mění se psychická kondice pacienta směrem do depresivního nebo úzkostného ladění a narůstá počet kognitivních poruch, které samy o sobě potencují výše uvedené faktory změny metaboliznu, výživy a imunity. Senioři tedy mají proti středněvěké a mladší populaci již z fyziologických příčin, provázejících stárnu, větší riziko a vyšší tendenci ke vzniku komplikací při hojení pooperačního stavu, včetně operační rány.

Léčba nehojící se pooperační rány by měla být komplexní a měla by postihnout všechny podporující faktory vzniku, vyjma věku pacienta, který ovlivnit nedokážeme. Komplexní medikace by vždy měla obsahovat nutriční podporu pacienta, kterou v naší nemocnici realizujeme na základě vyšetření certifikovaným nutricionistou lékařem. Nejčastěji se jedná o doplňkovou léčebnou výživu. Nedostatečně fungujícímu imunitnímu systému pomáháme ke zvládnutí infekce rány cílenou antibiotickou léčbou, stabilizujeme titrováním léků chronické choroby pacienta, které bývají při infekci téměř vždy dekompenzovány. K vyrovnání dysbalance psychického stavu využíváme pomoci našich nemocničních kaplanů a dobrovolníků, pacienti jsou zařazení do individualizovaných nebo skupinových rehabilitačních programů našich RHB specialistů a ergoterapeutů. Z medikamentů využíváme pro cílenou léčbu psychických obtíží a bolesti cílená léčiva na konkrétní obtíže pacienta. Při této celkové stabilizaci organizmu máme základní předpoklady k úspěšnému hojení rány, kde nejdůležitější roli hraje lokální terapie.

Lokální terapie chronických ran a dehiscencí pooperačních ran v naší nemocnici patří do odborné péče ošetřovatelského personálu, konkrétně skupiny kvalifikovaných sester, odborně specializovaných pro léčbu a hojení chronických ran. V léčbě jsou používány výhradně materiály vlhkého hojení, což je specifická lokální léčba, která kombinací materiálů postihuje všechny fáze hojení rány až do úplného zhojení. Poslední krok, tvorba jizva, se vytvoří již bez materiálů vlhkého hojení.

V příloze uvedená kazuistika ukazuje jednotlivé fáze hojení rány u naší pacientky, včetně použitých materiálů vlhkého hojení.

Pro naší pacientku byla tato rána hlavním důvodem zhoršení celkového zdravotního stavu a imobility. Po významném zlepšení lokálního nálezu se zlepšila komunikace pacientky, zájem o dění v okolí, schopnost mobility na lůžku, snaha o vertikalizaci s pomocí. Po dohodě s rodinou pacientku ve fázi tvorby jizvy propouštíme do domácí péče s předáním doporučujícího postupu k ošetřování rány pro pracovníky domácí péče.

  • V první, čisticí nebo také zánětlivé fázi dochází i u chronické (zející) rány k pokrytí jejího povrchu fibrinem, k překrvení, migraci buněčných elementů a exsudaci.
  • Ve druhé, granulační fázi se začne tvořit jemná granulační tkáň (novotvořené cévy, fibroblasty a migrující makrofágy), která produkuje žlutavý ranný sekret. Ten může zaschnout a spolu s fibrinem vytvořit krustu – strup.
  • Ve třetí, epitelizační fázi rána začíná souběžně s granulací ze svých okrajů epitelizovat a postupně se uzavírá. Je-li granulace podstatně výraznější než epitelizace, dochází k tzv. hypergranulaci a vznikající tkáň přerůstá okraje rány.

 

arrow-right