Nemocnice sv. Alžběty

Naše lékařská péče

Nemocnice sv. Alžběty Na Slupi je zdravotnickým zařízením následné lůžkové péče s přítomností lékařů 24 hodiny denně.

Pacienti jsou u nás vyšetřováni a léčeni. Vždy jeden lékař je pacientův ošetřující a provází jej od přijmu až po propuštění, určuje směr a rozsah léčby na základě výsledků vyšetření, znalosti celkového stavu pacienta a dosavadního průběhu léčby. Zhodnocením všech informací, včetně funkčních testů stanovuje lékař tzv. zdravotní a funkční potenciál pacienta a klade požadavky komplexní RHB, včetně cíle, kterého má být dosaženo.

V léčbě pacientů jsou používána léčiva, zavážena z lékárny Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a tato jsou lékaři předepisována při každodenních denních vizitách, včetně víkendů. Užívané kombinace léků odpovídají odborným doporučeným postupům pro interní a geriatrické obory v ČR a EU.  V zásadě se rozsah indikované medikace nijak neliší od léčby chronických dekompenzovaných stavů nebo od léčby na akutních lůžkách.

V Nemocnici sv. Alžběty jsou nastaveny pravidelné primářské vizity a ošetřovatelské vizity vrchní sestry. Těchto vizit za zavřenými dveřmi se účastní, kromě primáře a vrchní sestry, celé týmy (lékař, staniční sestra, ošetřující sestra, RHB pracovník, sociální pracovnice). Předmětem je odborná diskuze a komplexní zhodnocení průběhu léčby každého jednotlivého pacienta a odsouhlasení současného nebo stanovení dalšího plánu postupu komplexní léčby primářem nebo vrchní sestrou. Součástí vizit je samozřejmě kontrola stavu pacientů přímo na lůžku, kde však již neprobíhá odborná diskuze, ale přímá komunikace s pacientem. Tento systém odborných a týmových vizit zaručuje  našim pacientům nejpřesnější posouzení funkčního a zdravotního stavu a nastavení nejpotřebnějšího komplexního postupu léčby ke zlepšení jeho zdravotní situace. Současně těmito postupy zajišťujeme ochranu osobních údajů i informací a respektujeme práno pacienta na zachování soukromí dle GDPR a Etického kodexu.

Některé informace o průběhu komplexní léčby, zejména o RHB, jsou dostupné na pokojích pacientů, a to zejména informace o účasti na RHB aktivitách. Konkrétní informace o funkčním a zdravotním stavu, o dalším průběhu léčení, životní a funkční perspektivě konkrétního pacienta podává lékař pacientovi při denní vizitě, osobám v informovaném souhlasu ve smluveném čase.

Pro komplexní léčbu pacientů je nemocnice vybavena odborně, technicky a personálně. Všichni kmenoví ošetřující lékaři jsou specialisté se dvěma odbornými atestačními zkouškami, všichni ošetřující lékaři lůžkové části jsou odborně vzděláni ve specializačních oborech interní a následné péče. Kromě systému hodnocení funkčního stavu jsou v nemocnici dostupné přístroje k okamžitému vyšetření pro akutní stavy náhlé příhody jako jsou dekompenzace cukrovky, laboratorní vyšetření ukazatelů infarktu myokardu apod. Lékaři mají výsledky během několika minut k dispozici k zahájení léčby nebo ke transportu pacienta na specializované pracoviště. Noční služby lékařů jsou zajištěny navíc i specialisty spolupracujících klinických pracovišť pražských fakultních nemocnic.

arrow-right